Onze thuiszorg kan op verschillende manieren worden gefinancierd:

 • vanuit uw zorgverzekering (met een indicatie voor wijkverpleging)
 • vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) met een indicatie voor opname
 • vanuit een voorziening voor begeleiding van de gemeente (Maatwerkvoorziening Ondersteuning)
 • uit particuliere middelen

Een combinatie van deze financieringswijzen is bij Evita Zorg ook mogelijk.

Evita Zorg adviseert en ondersteunt u graag bij de aanvraag van uw indicatie. In veel gevallen kan Evita Zorg de kosten rechtstreeks bij de gemeente (WMO), zorgverzekeraar  (wijkverpleging) of Zorgkantoor (verblijfszorg) declareren. Maar u kunt ook een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen voor zorg of begeleiding vanuit uw zorgverzekering, een Wlz-indicatie of een maatwerkvoorziening van uw gemeente.

Dit schema geeft meer duidelijkheid over de financiering van zorg vanaf 2015.

Indicatie voor zorg

Bij het aanvragen van thuiszorg, zijn er drie mogelijke routes:

Wijkverpleging

Wijkverpleging valt per 1 januari 2015 voor een deel onder de basisverzekering. Eerst werd deze zorg betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het gaat om verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging die iemand thuis ontvangt. Voorbeelden zijn hulp bij het opstaan, wondverzorging of het leren omgaan met een stoma. Kreeg u op 31 december 2014 al verpleging of verzorging op basis van een indicatie voor AWBZ-zorg? Dan kunt u zo lang die indicatie doorloopt of tot uiterlijk 31 december 2015 wijkverpleging ontvangen.

De wijkverpleegkundige van Evita kan beoordelen of u voor een indicatie voor wijkverpleging in aanmerking komt.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Met een Wlz-indicatie die wordt gesteld door het CIZ, heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. U mag met deze indicatie ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van het Zorgkantoor om dat te beoordelen.

WMO

Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding van begeleiding vanuit een maatwerkvoorziening (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente. Het betreft dan begeleiding of huishoudelijke hulp. Evita kan u helpen bij het doen van de aanvraag.

Persoonsgebonden Budget

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf uw zorg regelen. U mag het PGB alleen besteden aan kwalitatief verantwoorde zorg.
Bij een PGB horen een aantal verantwoordelijkheden. Zo moet u:

 • een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen
 • zelf bepalen wie de zorg verleent
 • zelf afspraken maken met zorgverleners
 • een administratie bijhouden
 • declaraties indienen bij de zorgverzekeraar (wijkverpleging) of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in geval van begeleiding uit de WMO of langdurige zorg vanuit de Wlz. De SVB betaalt met uw PGB uw zorgverleners uit
 • zelf een eigen bijdrage betalen (niet voor wijkverpleging)
  Niet iedereen komt in aanmerking voor een PGB. Wanneer kunt u geen PGB aanvragen?

Zorgverzekeraars en zorgkantoor hanteren strenge voorwaarden bij toekenning van een PGB. Zo moet u een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen en moet u kunnen aantonen dat er voor uw zorg geen passende zorg in natura beschikbaar is.

Eigen middelen

U kunt desgewenst de zorg van Evita zelf betalen of middels een PGB. Ook een combinatie is denkbaar. In enkele gevallen kan een deel van de thuiszorg gefinancierd worden vanuit een aanvullende ziektekostenpolis. Bijvoorbeeld bij herstel na een operatie.

Eigen Bijdrage

Als u zorg of begeleiding uit Wlz of de WMO ontvangt, moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan hangt af van het inkomen. Berekening en incassering van de eigen bijdrage lopen via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Voor verpleging en verzorging (wijkverpleging) vanuit de zorgverzekeringswet is per 1 januari 2015 geen eigen bijdrage van toepassing.