De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Evita. Het doel van de Raad van Commissarissen is het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van zorg- en dienstverlening van Evita.

De directie bestuurt Evita. De Raad van Commissarissen toetst of de directie bij zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie, en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn.

Een uitgebreide beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld in het Reglement Raad van Commissarissen Evita. Het reglement is opgesteld met inachtneming van de inhoud van de Zorgbrede Governancecode 2010.

De Raad van Commissarissen van Evita Zorg bestaat uit:

  • Voorzitter: de heer Y. Hamburger
    Hoofd strategie/ lid directieteam RET
  • Secretaris: vacature
  • Lid: Mevrouw P. Mereu
    Directiesecretaris Haga Ziekenhuis
  • Lid: de heer T. Schrama
    Eigenaar en Organisatieadviseur bij De nieuwe Adviseurs

.