Op 28 en 29 september 2020 vond de jaarlijkse HKZ-audit plaats door DEKRA. De auditor heeft de Directie, de Manager Zorg, een Wijkverpleegkundige, de Coördinator Klanten, de Kwaliteitsfunctionaris en de HR-manager bevraagd op diverse kwaliteitsprocessen.

j_RK00973_PSDaarnaast heeft zij meegekeken in de praktijk hoe de zorg achter de voordeur door de zorgverleners wordt verleend. Dank aan alle klanten die dit mogelijk hebben gemaakt!

Voor de zorgverleners is het leuk om op deze manier te kunnen laten zien hoe zij in de praktijk werken en uitvoering geven aan het beleid van Evita.

Op dinsdag heeft de auditor de spiegelbijeenkomst bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst, die voor het eerst werd georganiseerd, deelden klanten en mantelzorgers in een open gesprek hun ervaringen over de zorg- en dienstverlening van Evita. Als toehoorders waren kantoormedewerkers en leden van de zorgverleners- en cliëntenraad aanwezig. Zij mochten alleen luisteren en niet deelnemen aan het gesprek. De input die tijdens de spiegelbijeenkomst is gegeven, is intern besproken en wordt gebruikt om waar nodig en mogelijk de zorg- en dienstverlening verder te verbeteren. Aansluitend heeft een gesprek met de klachtenfunctionaris plaatsgevonden over de aard van de klachten (uiting van ongenoegen of klacht), de klachtenprocedure en de registratie van klachten.

De auditor schrijft in een tekst die zij voor de organisatie heeft geschreven:

“Evita stuurt en legt haar koers vast in vier kompassen: kwaliteitskompas, kwantitatief kompas, innovatie kompas en het gedragskenmerken kompas. Deze komen voort uit het meerjarenbeleidsplan en geven invulling aan het systeemgericht werken aan goede zorg:  wat de cliënt vraagt en de invulling aan de professionele zorg die de medewerkers willen geven. Het lukt Evita om beide te verbinden aan elkaar en vanuit passie, motivatie kwaliteit gerichte zorg te bieden, waarbinnen het willen leren en continu verbeteren centraal staat.”

“De auditor heeft kennis gemaakt met een organisatie waar binnen het kwaliteitssysteem, systemisch gerichte wijkverpleging wordt geboden zoals dat in het kwaliteitskader wijkverpleging is opgenomen. De auditor heeft dat vanuit gesprekken met auditees, de instrumenten, uitkomsten kunnen waarnemen.”

In de 3-jaarlijkse auditcyclus betrof het een opvolgingsaudit. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. In maart 2021 vindt weer een her-certificering plaats.