Bij het aanvragen van thuiszorg, zijn er drie mogelijke routes:

Wijkverpleging

Wijkverpleging valt per 1 januari 2015 voor een deel onder de basisverzekering. Eerst werd deze zorg betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het gaat om verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging die iemand thuis ontvangt. Voorbeelden zijn hulp bij het opstaan, wondverzorging of het leren omgaan met een stoma. Kreeg u op 31 december 2014 al verpleging of verzorging op basis van een indicatie voor AWBZ-zorg? Dan kunt u zo lang die indicatie doorloopt of tot uiterlijk 31 december 2015 wijkverpleging ontvangen.

Wilt u uw verpleging en/of bijbehorende persoonlijke verzorging zelf regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging aanvragen.

De wijkverpleegkundige van Evita kan beoordelen of u voor een indicatie voor wijkverpleging in aanmerking komt.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Met een Wlz-indicatie die wordt gesteld door het CIZ, heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. U mag met deze indicatie ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van het Zorgkantoor om dat te beoordelen.

WMO

Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding van begeleiding vanuit een maatwerkvoorziening (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente. Het betreft dan begeleiding of huishoudelijke hulp. Evita kan u helpen bij het doen van de aanvraag.